Chưa được phân loại

Tuyển Đội Trưởng Đội Bảo Vệ

Mô tả công việc 1. Điều hành công việc tại Mục tiêu quản lý. 2. Sắp xếp ca trực cho nhân viên, hướng dẫn công việc cho nhân viên. 3. Làm việc với khách hàng tại mục tiêu quản lý. 4. Định kì hàng tuần, hàng tháng báo cáo tình hình mục tiêu. Chấm công...